Anuncio

Hvem var ikke en leder i Sovjetunionen?

  • Brezhnev
  • Stalin
  • Khrushchev
  • Marx