Anuncio

Was liegt am südlichsten?

  • Hiroshima
  • Okinawa
  • Tokio
  • Nagasaki