Anuncio

What are the three subatomic parts in an atom?

  • Proton, Neutron And Electron
  • Boron, Proton And Reural
  • Socron, Proton And Neutron
  • Nucleus, Proton And Neutron