Anuncio

What four states' corners touch, making the Four Corners?

  • Tennessee, Arkansas, Mississippi, Kansas
  • Texas, Oklahoma, New Mexico, Arizona
  • Arizona, Utah, New Mexico, Colorado
  • Idaho, Oregon, Nevada, Utah