Anuncio

What state is know as the "Potato state"?

  • Ohio
  • Idaho
  • Missouri
  • Oklahoma