Anuncio

What state is known as "Prairie State"?

  • Iowa
  • Idaho
  • Kansas
  • Illinois