Anuncio

Waarvoor staat de afkorting NBA?

  • National Basketball Association
  • Nineteentd Basketball Association
  • Never Be Angry
  • Navigation Basketball Accommodation