Anuncio

Hvordan sier man "takk" på japansk?

  • Arigato
  • Konnichiwa
  • Sayonara
  • Neko