Anuncio

阿道夫·希特勒逝世于何时?

  • 四月三十日, 一九四五年
  • 四月十二日,一九四五年
  • 七月十七日,一九四七年
  • 五月二十二日,一九三九年